Category Archives: Kiểm toán trong xây dựng

Đề cương Kiểm toán trong xây dựng.

Đề cương Kiểm toán trong xây dựng.

1.Phân tích khái niệm kiểm toán. Trình bày vai trò của kiểm toán dự án đầu tư xây dựng.
2. Trình bày mục đích và chức năng của kiểm toán. Sự khác nhau giữa kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng.
3. Trình bày phân loại kiểm toán? So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
4. Trình bày rủi ro kiểm toán. Cho ví dụ minh họa từng loại rủi ro. Mối liên hệ giữa các loại rủi ro này.
5. Trọng yếu là gì? Phương pháp xác định trọng yếu trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
6.Trình bày nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể ? Mục đích, ý nghĩa của giai đoạn lập kiểm toán tổng thể.
7.Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ký kết hợp đồng của nhà thầu kiểm toán
8.Trình bày nội dung của hợp đồng kiểm toán. Bày tỏ ý kiến về quan điểm : «Mọi cuộc kiểm toán đều phải ký kết hợp đồng kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán».
9.Trình bày khái niệm và quy trình kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Có quan điểm cho rằng: “Thông qua công tác kiểm toán, mọi sai sót và gian lận trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được đều được phát hiện”. Bày tỏ ý kiến của em về quan điểm này.
10.Trình bày khái niệm và quy trình kiểm toán nhà nước báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Có quan điểm cho rằng: “Thông qua công tác kiểm toán, mọi sai sót và gian lận trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được đều được phát hiện”. Bày tỏ ý kiến của em về quan điểm này.
11.Các trường hợp bày tỏ ý kiến của kiểm toán ? Nếu sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phát hiện ra những bằng chứng mới liên quan đến báo cáo quyết toán dự án hoàn thành này thì kiểm toán viên sẽ xử lý như thế nào?